เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2553
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  กิจกรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว
       กิจกรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
  กิจกรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560
  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท...
  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่...
  เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ ร่วม​...
  เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ ร่วมพิธี&#...
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว เตรียมการ...
  ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที...
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรอง...
  ผู้บริหารฯ ประชุมซักซ้อมประชาคมท้องถิ่นฯ
   
 
ถนนเทศบาล 17 ซอย 2
นายกฯเขียด นำ จนท.ดูดโคลน ชุมชนศูนย์การค้าสระแก้วเ
นายกฯเขียดนำ จนท.ดูดโคลนชุมชน5
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.