เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 
ถนนเทศบาล 17 ซอย 2
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฏคม 2553

จำนวน 30023 คน  ประชุมประจำเดือนกันยายน อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว
       (8 ก.ย. 59) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให...
 
  ประชุมประจำเดือนกันยายน อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการท้องถิ...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน...
  ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที...
  ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที...
  การแข่งขัน"วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ชิงถ้วยพระ...
  งานทิ้งกระจาด ประจำปี 2559
  นายกฯ เขียด นำพี่น้องประชาชนตรวจสุขภาพรับแว่นสายตา...
  ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที...
  รองฯโภชน์ ลงพื้นที่ดูแลวางท่อระบายน้ำ ซอย YK
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.