เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


#โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว "เตรียมตัวผลิตวิศวกรจูเนียร์ในอนาคต" โดยการเรียนรู้แนว STEM Education เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 👩‍🎓👩‍🎓" ความรู้คู่คุณธรรม


#โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว "เตรียมตัวผลิตวิศวกรจูเนียร์ในอนาคต" โดยการเรียนรู้แนว STEM Education เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 👩‍🎓👩‍🎓" ความรู้คู่คุณธรรม ให้สามารถมีชีวิตที่ดี อยู่รอดในสังคม และทำมาหากินเป็น"

(18 พ.ค.61) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ภายใต้การบริหารงานนำโดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยได้เลงเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษาของนักเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองสระแก้ว การเรียนรู้ แนว Active Learning แนว STEM Education และการจัดการเรียนรู้ภายใต้ กรอบแนวคิด Thailand .... Value Based Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แนวใหม่ที่เปลี่ยนจากการ ผลิตสินค้า ... การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ซึ่งเนื่องจากการศึกษายุคปัจจุบัน เป็นการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับบทบาทการเรียนการสอน ซึ่งต้องมากกว่าการเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน แต่เป็นการเตรียมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทั้งระบบให้เป็นคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ เป็นผู้ที่สามารถคิด วิเคราะห์ บูรณาการข้อมูลต่างๆรอบตัวมาแก้ปัญหาได้ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป