เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการฯ ประชุมการวางแผนงานด้านเด็กและเยาวชนฯ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF) ดำเนินการตามแผนความร่วมมือระยะ ๕ ปีเพื่อเสิรมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและครอบครัวในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับติดตามและการประเมินผล เด็กและเยาวชนของชุมชน โดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2554-2555