เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กรมการขนส่งทางบก +สนง.ขนส่งจ.สก.+ทม.สก. ร่วมตรวจเยี่ยม บ.ข.ส.สก.


(1 ส.ค.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้ิอมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสระแก้ว ได้มาตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ได้ถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบกตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2548 และได้ติดตามตรวจเยี่ยมภาระกิจ 15 ภาระกิจ การถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบต่อไป