เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ทม.สก.ร่วมกับ รพ.สมเด็จยุพราชฯ จัดโครงการ stop teen mom ปี 62


(6 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมนายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางอัญชณา จิตสว่างทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยนายแพทย์ชัยรัตน์ สมบูรณ์ธนกิจ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนการฝึกทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหาได้ 2.เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์แรก และครภ์หลัง ในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 120 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์