เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ทม.สก.ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ จับมือ MOU บริการด้านสาธารณสุข


(25 ก..ย.62) นายอุดมเขต ราษฏร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณสุขระดับประถมภูมิ ระหว่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโครงการมหกรรมสุขภาพสู่ชุมชน เพื่อสนับสนุนการลงนาม MOU เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และเขตใกล้เคียง ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดไว้โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องจัดรูปแบบให้บริการอย่างชัดเจน ครอบคลุม ๕ มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค การักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการคุมครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนให้บริการอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงจึงร่วมกันกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ระหว่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว