เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.จัดรับรองการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่4 ปี62


(24 ต.ค.62) นายสมาน นึกถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดรับรองการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 โดยเมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีญัตตินำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขอเสนอญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว