เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว รับรองประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ปี62


(28 พ.ย.62) นายสมาน นึกถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้วประธานสภาเทศบาลฯ ได้จัดรับรองการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีญัตตินำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (กองช่าง) เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว มติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว