เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ สัมมนาศึกษาดูงาน"หลักธรรมาภิบาล" 63


(12-14 ก.พ.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ/หรือต่างประเทศ หลักสูตร "การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 11 -14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดหนองคาย /จังหวัดอุดรธานี /จังหวัดนครพนม