เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมันประชุมสามัญ สมัยแรก ปี 63


(24 ก.พ.63) นายสมาน นึกถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้วประธานสภาเทศบาลฯ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีญัตตินำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง, กองช่าง ,กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว มติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว