เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


รับรองการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3


(3 ก.ย.63) นายสมาน นึกถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ชัย ทูคำมี รองประธานสภาเทศบาลฯ จัดรับรองการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
เนื่องจากนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มีญัตตินำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว #มติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3