เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ ๓ (บ้านหนองกะพ้อ)


วันนี้ (๒๖  มิ.ย.๕๖) นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ  พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จึงได้มาศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว  ศูนย์ ๓ (บ้านหนองกะพ้อ)  เนื่องจากได้รับรางวัลที่ ๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนดีเด่น ซึ่งมีความพร้อมและเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๑๑๐  คน