เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)


วันนี้ (๒๖ มิ.ย.๕๖) นายสุรพงษ์   เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  และนายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว   พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว  จัดประชุมเรื่อง  พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  และการพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล