เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันแรก


8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดเผยข้อมูลว่าการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว แบ่งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1. จำนวน 10 คน เขตเลือกตั้งที่ 2. จำนวน 10 คน เขตเลือกตั้งที่ 3. จำนวน 13 คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จำนวน 2 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.) ทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยพื้นที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว มีจำนวน 21 ชุมชนเมืองย่อย แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 10 หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 9 หน่วยเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งที่ 3 มี 8 หน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 27 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 14,141 คน ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้วและนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564