เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


เทศบาลเมืองสระแก้ว  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาตำบลนกออก  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
นายตระกูล   สุขกุล   นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลฯ  ร่วมต้อนรับเทศบาลตำบลนกออก  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ประจำปี  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑-๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  โดยได้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  ในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี  เรื่องการบริหารด้านสาธารณสุข  เรื่องกลุ่มอาชีพชุมชน  จำนวน  ๑๓๗  คน