เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมปลุกและปรับแผนตามโครงการเพิ่มสรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ปี 2557


(วันนี้  11 ธ.ค.56)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้มอบหมายให้นายเศรษฐพงศ์ชัย  อัครพลประชิต  รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล  ประจำปี 2557   เทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว  โดยมีนางรัตนา  สังข์เจริญ  นักวิชาการพลังงาน  เป็นวิทยากร เพื่อขยายผลสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีประสิทธิ์ผล ประสิทธิ์ภาพดียิ่งขึ้น