เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557


(วันนี้ 20 พ.ค.)  นายกอบชัย  เคลือบคลาย  ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  สามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557  ด้วยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว    มีญัญตินำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบ    ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี  2557  ในการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งนี้  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป