เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว


วันนี้ เวลา 10.00น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 และร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว(พ.ศ.2558-2560) โดย ส.อ.ณัฎฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว