เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557


(วันนี้  3  มิ.ย.) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนในครั้งนี้  โดยมีกองการศึกษา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองสวัสดิการสังคม  กองคลัง  สำนักปลัดเทศบาล  กองช่าง  กองวิชาการและแผนงาน  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว (โรงรับจำนำ)  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  ที่เข้าร่วมประชุม ได้สรุปผลงานประจำเดือนของแต่ละงานแต่ละกองงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้นต่อไป