เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองน่าน


(วันนี้  11 มิ.ย.) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมนายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรี  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองน่าน  จังหวัดน่าน โดยมีนายณกร  ศิริรัตน์พิริยะ  รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน  พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่าน  ได้ทัศนะศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมี วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานโยบายและการดาเนินการตามนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง การเรียนรู้ ด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งเน้นนโยบายและการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การจัดการและการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ การบูรณาการการบริหารจัดการน้า การป้องกันและประเมินความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย
๒.๓ การจัดการขยะมูลฝอย การนากลับมาใช้ใหม่ การฝังกลบขยะมูลฝอย และการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy)
๒.๔ การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
๒.๕ การบาบัดน้ำเสีย ต่อไป