เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


นายกฯเขียด นำพลคนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2557


(วันนี้ 12 มิ.ย.) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดตัวโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ  21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21)  และโครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2557  เทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ ท่านชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  และมีหน่วยงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  ร่วมเป็นพหุภาคี  โดยมีกิจกรรมการมอบแว่นตา  กล่องยาสามัญประจำบ้าน  และเสื้อกีฬาในการเล่นกีฬาพื้นบ้าน  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ศักยภาพของพหุภาคี  ในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยกรับวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  2.เพื่อเป็นเวทีบูรณาการ  แนวคิด  แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น  ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   3.เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมของชุมชนที่มีความตั้งใจจริง  ที่น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาปรับใช้โดยมีชุมชนเมืองย่อยที่  12  บ้านคลองจาน  เสนอตัวเป็นชุมชนนำร่องในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น  4.เพื่อขยายรูปแบบ แนวคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปแบบพหุภาคีสู่ชุมชน  ทั้ง 20 ชุมชน