เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน ประจำปี2557


วันนี้ (1 ก.ค. 57) เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน ประจำปี2557  ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. 57
โดยมี 4 กิจกรรมย่อย คือ 1.การฝึกอบรมการทำดอกไม่พลาสติก  2.การทำตะกร้าใส่ดอกไม้  3.การทำดอกไม้การบูร  4.การทำกระเป๋าพลาสติก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น3

ซึ่ง เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57 ได้มีพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน ประจำปี2557  โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายมสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดโครงการและได้รับเกียรติจาก  นายบรรจบ  ปัทมินทร์  นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ หน.งานนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.สก.  ร่วมในพิธีเปิด  พร้อมทั้งหัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมในพิธีเปิด