เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557


วันนี้ (18 ส.ค.) นายกอบชัย เคลือบคลาย ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 โดยนายกอบชัย เคลือบคลาย ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 1 ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 14 ส.ค.57 มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 วาระที่ 2  (กองวิชาการฯ) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นผู้เสนอ มติในที่ประชุม เป็นเอกฉันฑ์ ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  วาระที่ 3 นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอ มติในที่ประชุม เป็นเอกฉันฑ์ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด) นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเป็นผู้เสนอ มติในที่ประชุม เป็นเอกฉันฑ์  ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด (นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอ) มติในที่ประชุม เป็นเอกฉันฑ์  ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง (นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ)  มติในที่ประชุม เป็นเอกฉันฑ์ ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด (นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอ) มติในที่ประชุม เป็นเอกฉันฑ์