เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างเสริมต้นกล้าแห่งความดี สู่วิถีพอเพียง


 วันนี้ (29 ส.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายโครงการบูรณาการสร้างเสริมต้นกล้าแห่งความดี สู่วิถีพอเพียง "คืนคนดีและความสุขสู่สังคมปรองดอง" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดียาเสพติดได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด มองเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายและพอเพียง ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูจิตใจ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและสังคมอย่างมีสุขและยั่งยืน ณ กองร้อยทหารราบที่1 ค่ายไพรีระย่อเดช กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่12 รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว