เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557


(23 ก.ย.) นายกอบชัย เคลือบคลาย ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557  ด้วยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ขอเสนอระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว  (กองการศึกษา)  นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ  ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และปรับลดวงเงินรายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)  นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผกองช่าง) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ  ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 ซอย 1 (กองช่าง) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ  ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 กรณี ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  (สำนักปลัด) นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ