เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 6/2557


(29 ก.ย.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 6/2557 โดยในระเบียบวาระ 1. เรื่อง รายงานสถานการณ์เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว 2. เรื่องแจ้งแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ ในส่วนที่ตัวแทนคัดเลือกกันเอง 3. แจ้งผลการคัดเลือก อสม. เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว แทนคนเก่าที่ครบวาระ ได้รับคัดเลือก 2 คน ดังนี้ 3.1 นางรินนา จันทร์วีรวงศ์ 3.2 นายวีระ พานิชไทย 4. แจ้งผลการคัดเลือกผู้แทนชุมชน เพื่อมาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพหลักประกันสุขภาพ มีมติในที่ประชุมได้มีการคัดเลือก 5 คน 4.1 นายธวัชชัย บุญปลูก 4.2 นายลำยอง ทูคำมี 4.3 นายอภิเดช คำมี 4.4 นางเปิ้น เวียงคำ 4.5 นางวรรณาลักษณ์ สุรินทร์ 5. แจ้งผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลสระแก้ว จำนวน 1 คน ได้แก่ 5.1 นางสมปอง พร้อมเกียรติกุล 6. เรื่องคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ เป็นรองประธานกรรมการ จำนวน 2 คน ทำหน้าที่เป็นรองกรรมการคนที่ 1 และคนที่ 2 ได้แก่ นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นเป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 และนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานกรรมการ คนที่ 2