เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดรับลงทะเบียบผู้สูงอายุ - ผู้พิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน


เทศบาลเมืองสระแก้ว
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ -ผู้พิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สูงอายุ  - ต้องเป็นผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2498 หรือมีอายุครบ 60ปี ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ภายใน เดือน พฤศจิกายน 2557 และไม่ได้เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             - เอกสารในการลงทะเบียนของผู้สูงอายุ ได้แก่ บัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน , บัญชีธนาคารกรุงไทย

ผู้พิการ   - ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนผู้พิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
             - เอกสารในการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำผู้พิการ , ทะเบียนบ้าน , บัญชีธนาคารกรุงไทย , บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ
             - สถานที่รับลงทะเบียน กองสวัสดิการสังคม (ชั้น1) สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โทร 037-241491 ต่อ 119
ด้วยความปรารถนาดี จาก นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว