เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมหารือกลุ่มการบริหารจัดการขยะ (Cluster) จังหวัดสระแก้ว


(17 พ.ย.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประชุมกลุ่มการบริหารจัดการขยะ (Cluster) จังหวัดสระแก้ว โดยกองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ปรึกษาหาแนวทางในการฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยใหม่ให้ดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพ แประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ต่อไป