เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2554


เทศบาลเมืองสระแก้วจัดประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2554 ขึ้นในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับเกียรติจากนายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ และได้ให้โอวาทสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้วที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พร้อมทั้งให้เกียรติประดับเครื่องหมายกับคณะสมาชิกสภาฯ ด้วย ในการนี้มีการลงมติเพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว นายกอบชัย เคลือบคลาย ได้รับการคัดเลือกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนางสาวพิมพ์กมน กงแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วดำเนินไปอย่างเป็นระบบและถูกต้องตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ต่อไป