เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลเมืองสระแก้ว


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เปิดประชุมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ในการจัดประชุมทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน