เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่


ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ กองช่าง ๑. กิจกรรมให้บริการคำร้องทั่วไปกับประชาชน เช่น ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ท่อระบายน้ำอุดตัน ซ่อมแซมถนน ขอถังขยะ เป็นต้น ๒. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ตาม พรบ.การขุดดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กองคลัง ๑. จัดนิทรรศการภาพถ่ายการพัฒนาผลที่ได้จากการที่ประชาชนชำระภาษี ๒. ตอบปัญหาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการชำระภาษี ๓. ประชาชนสามารถตรวจสอบที่ตั้งของสินทรัพย์และที่ดินของตนเองได้จากมุมสูง ๔. ประชาชนได้ทราบถึงอาณาเขตและลักษณะพื้นที่ของเทศบาลเมืองสระแก้วที่รับผิดชอบ ๕. รับชำระภาษีทุกประเภท กองสวัสดิการ ๑. ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ๒. สาธิตการฝึกอาชีพเบื้องต้น เช่น ทำแซนวิช เทียนหอม สำนักปลัด ๑. จัดนิทรรศการภาพถ่ายกิจกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ๒. จัดการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น การใช้แก๊ส การใช้ถังเคมี ฯลฯ ๓. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ กองวิชาการและแผนงาน กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑. ตรวจคัดกรองกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ๒. ฉีดวัคซีนหมา แมว กองการศึกษา ๑. จัดแสดงผลงาน โครงงานของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ๒. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน และแจกแผ่นพับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว