เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้วจัดงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


(26 มี.ค 58) เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้วจัดงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2558 โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาตินี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วอีกด้วย โดยได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ณ บริเวณสวนสาธารณสระแก้ว – สระขวัญ (ป่าหิมพานต์)