เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว


(13 ต.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารได้อย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งทำให้บุคลากรสามารถสรุปปัญหา อุปสรรค เสนอแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของทุกกองทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (ชั้น3)