เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าว


วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว นำโดย นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555 ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าว และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และบริการสาธารณะที่อยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของรัฐ ได้อย่างรวดเร็ว เสมอภาคและเท่าเทียมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และชุมชน พ.ศ.2537