เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกเคลื่อนที่โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ชุมชนเมืองย่อยที่ 7 และชุมชนเมืองย่อยที่ 9


(25 เม.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 โดยวันนี้ออกเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 7 (บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง)และศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 (บ้านหลังสุขศาลา)