เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้น ลดอ้วน เพิ่มสูง โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนลดอ้วนไร้พุง ปี 2560


(18 ส.ค. 60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกระโดดโลดเต้น ลดอ้วน เพิ่มสูง โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนลดอ้วนไร้พุง ปี 2560 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนอายุ 6-12 ปี ประกอบด้วย กลุ่มภาวะโภชนาการน้อย กลุ่มภาวะโภชนาการเกิน กลุ่มเตี้ยและกลุ่มปกติ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่อง 3อ.2ส. สามารถปรับพฤติกรรมการบริโภคและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)