เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ประจำปี 2560


(18 ส.ค. 60) นายสมาน นึกถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ประจำปี 2560 ด้วยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็รชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้นำเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ของประชาชน