เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ชุมชนเมืองย่อยที่ 19 (บ้านเอื้ออาทร)


(15 พ.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อสม. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมตามกลุ่มวัย  ดังนี้
1. คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนที่มีอายุ  15 ปี ขึ้นไป
2. คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี  อายุ 30-70 ปี
3. คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี
4. ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปี)  ให้นำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุมาด้วย
5. ตรวจฟันในผู้สูงอายุและให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก
6. ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร 
โดยวันนี้ออกเคลื่อนที่ ณ ชุมชนเมืองย่อยที่ 19 (บ้านเอื้ออาทร)