เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมือง สก. ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลเมือง สก.


(10 พ.ย.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี และนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ พร้อมปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งทำให้บุคลากรสามารถสรุปปัญหา อุปสรรค เสนอแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของทุกกองทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว