เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมกองทุนวันละ ๑ บาท "ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี"


💰💰ทีมคณะทำงานกรรมการ จนท.กองทุนวันละ ๑ บาท จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสมาชิกกองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน💰📝📝🗓️🗓️

(๙ พ.ย.๖๐)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางจุฑาพร โตศิริพัฒนา ประธานกองทุนวันละ ๑ บาท เป็นประธานในที่ประชุมซักซ้อมแนวทางการรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่กองทุนฯให้เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน พร้อมนางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมประชุมแนวทางของคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกกองทุนวันละ ๑ บาท ให้เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน เนื่องจากมีพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว สนใจที่จะร่วมกองทุนเป็นจำนวนมากจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตนเองพึ่งพาตนเองรู้จักอดออมเงินไว้เพื่อเวลาฉุกเฉินหรือเดือดร้อน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน " ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี" การจัดสวัสดิการชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ และอยู่ร่วมกันของคนกับคน และคนกับธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่า อยู่บนพื้นฐานของศาสนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ผลของการจัดสวัสดิการชุมชน คือการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันความรู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และความสุขทั้งทางกาย และทางจิตใจ