เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561


(26-27 มี.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ นายรัตนากร ช้างรบ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทสบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนเมืองย่อยที่ 1 -20 ชุมชน รองปลัดเทศบาลเมืองฯ ผู้อำนวยการกองต่างๆ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว คณะกรรมการชุมชนทั้ง 20 ชุมชน ทัศนศึกษาดูงานในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายของเทศบาลที่มุ่งตอบสนองปัญหาของชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนให้มีความพร้อมเป็นชุมชนเข้มแข็ง 2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และศึกษาดูงานในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่การพัมนาความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และแนวทางนำมาปรับใช้ในการพัฒนาและต่อยอดการทำงานในชุมชน เพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตชุมชน 3. เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ไปสู่ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว , ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ เทสบาลตำบลบ้านเพ อ.แกลง จ.ระยอง สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.ระยอง