เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561


 (25 มี.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ นายรัตนากร ช้างรบ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทสบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนเมืองย่อยที่ 1 -20 ชุมชน ปลัดเทศบาลเมืองฯ ผู้อำนวยการกองต่างๆ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว คณะกรรมการชุมชนทั้ง 20 ชุมชน เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายของเทศบาลที่มุ่งตอบสนองปัญหาของชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนให้มีความพร้อมเป็นชุมชนเข้มแข็ง 2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และศึกษาดูงานในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่การพัมนาความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และแนวทางนำมาปรับใช้ในการพัฒนาและต่อยอดการทำงานในชุมชน เพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตชุมชน 3. เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ไปสู่ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว , ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ เทสบาลตำบลบ้านเพ อ.แกลง จ.ระยอง สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.ระยอง