เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561

---------------------------------------------------------------------------

ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 – 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20 บ้าน วัด โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และลดโอกาสความเสี่ยงของประชาชนในทุกชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. สำรวจและทำลายภาชนะน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขและกรรมการชุมชน
2. ควบคุมทำลายตัวแก่ของยุงลาย โดยการพ่นสารเคมีหมอกควัน
3. รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีการ 5ป 1ข และใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย
4. ให้ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

แผนปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานศูนย์บริการฯ) เทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา พีทีที 332
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (หนองนกเขา) 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์
วัดหนองกะพ้อ 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติเจริญ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 7 บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้านเนินรัตนะ 1 (เนินกลอย) 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้านรัตนะ 2 (หลังวัด) 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 บ้านโคกกำนัน 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 14 บ้านลัดกระสัง 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 15 บ้านหนองเสม็ดเหนือ 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ตลาดสระแก้ว 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง 
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 18 บ้านสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 19 บ้านเอื้ออาทร 
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
โรงเรียนสระแก้ว 
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์,โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
โรงเรียนชุมชนพัฒนา 
โรงเรียนดาราสมุทร 
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 3 
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว