เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

 
คณะผู้บริหาร
 
นายตระกูล สุขกุล
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์
นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์
นายชัยรัตน์ บุญช่วย
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 
 
นายรัตนากร ช้างรบ
นายอภิชา ปังอักษร

 นางพึงใจ สุวรรณะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว