เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้งและอาณาเขต

                         เทศบาลเมืองสระแก้ว  มีเขตติดต่อดังนี้

                         ทิศเหนือ                                    ติดต่อกับ  อบต.หนองบอน และอบต.ท่าเกษม

                         ทิศใต้                                         ติดต่อกับ  อบต.สระขวัญ  อบต.สระแก้ว และอบต.ท่าเกษม

                         ทิศตะวันออก                              ติดต่อกับ  อบต.ท่าเกษม

                         ทิศตะวันตก                                 ติดต่อกับ  อบต.สระแก้ว

พื้นที่ความรับผิดชอบรวม 28 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลประชากร

    เทศบาลเมืองสระแก้ว มีประชากร ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 25621 รวมทั้งสิ้น 18,293 คน  แยกเป็นชาย  8,858  คน  หญิง  9,435  คน จำนวนครัวเรือน  11,133 ครัวเรือน   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ( อายุ 18 ปีขึ้นไป ) รวม 13,924  คน แยกเป็นชาย  6,564 คน หญิง  7,360  คน ความหนาแน่นของประชากร 653 คน ต่อตารางกิโลเมตร   พื้นที่ความรับผิดชอบรวม   28  ตารางกิโลเมตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562  ที่มา : งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัด เทศบาลเมืองสระแก้ว


สภาพภูมิประเทศ

    เทศบาลเมืองสระแก้วตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ  36.371  เมตร (บริเวณวัดสระแก้ว  พระอารามหลวง  ตำบลสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว ) ลักษณะโดยทั่วไป  บริเวณทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง  คล้ายกับพื้นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   สภาพพื้นที่ดังกล่าวเหมาะต่อการปลูกพืชไร่ ยกเว้นบริเวณรอยตะเข็บติดต่อกับประเทศกัมพูชา  ซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบมีเทือกเขากั้นพรมแดน  และพื้นที่ในเขตอำเภอวัฒนานคร  ซึ่งมีลักษณะเป็นสันกั้นน้ำ  โดยทิศตะวันตกจะไหลลงสู่อำเภอเมืองสระแก้ว  ส่วนทางทิศตะวันออกน้ำจะไหลลาดสู่อำเภออรัญประเทศและประเทศกัมพูชาทั้งหมด  

    ลักษณะพื้นที่โดยรวมของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นที่ราบทางตอนใต้ติดกับคลองพระสะทึง  เป็นแหล่งน้ำสำคัญไหลไปทางทิศตะวันตก  ไปบรรจบกับแควหนุมาน  ในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำปราจีนบุรี  ส่วนบริเวณตอนบนของเทศบาลเมืองสระแก้ว   เป็นพื้นที่ราบซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อการเกษตร    ทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเพาะปลูกข้าว

 สภาพภูมิอากาศ

    เทศบาลเมืองสระแก้ว  มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดจะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว   โดยปกติฤดูฝนยาวนานถึง  6  เดือน  ในปี  2558  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเดือนเมษายน  34.82 องศาเซลเซียส   เฉลี่ยต่ำสุด  24.38  องศาเซลเซียส  มีฝนตกตลอดทั้งปี  115  วัน  ปริมาณน้ำฝนวัดได้  982.4  มิลลิเมตร  แบ่งได้เป็น  3  ฤดู คือ

          ฤดูฝน         เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม

          ฤดูหนาว    เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคม

          ฤดูร้อน       เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน

ข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559)