เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

กลุ่มอาชีพ

        1. จันทร์รองแค็บหมู ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 (แค็บหมู น้ำพริกหนุ่ม) จำนวนสมาชิก 15 คน

        2. นายวิสูตร ฉวีนิรมล ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 (ผงสมุนไพรขับพิษ) จำนวนสมาชิก 11 คน

        3. วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 (เครื่องหอม) จำนวนสมาชิก 30 คน

        4. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 (ทำขนมอบ) จำนวนสมาชิก 30 คน

        5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 (ผักปลอดสาร) จำนวนสมาชิก 46 คน

        6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 (กล้วยฉาบ มันฉาบ ข้าวเกรียบ ขนมไทย) จำนวนสมาชิก 15 คน

 การเกษตรกรรม

     ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรม  ทำนา , เลี้ยงปลา , เลี้ยงไก่ , ทำไร่ , ปลูกพืชล้มลุก

 การพาณิชย์และการอาชีพ

                                  1)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

                                                 -  สถานีบริการน้ำมัน               6              แห่ง

                                                 -  มินิมาร์ท                            14              แห่ง

                                                 -  ตลาดสด                              2              แห่ง

                                  2)  สถานประกอบการเทศพาณิชย์

                                                 -  โรงฆ่าสัตว์                           2              แห่ง

 การบริการ

                                  1)  สถานประกอบการด้านบริการ

                                                 -  โรงแรม    22       แห่ง         จำนวนห้องพักรวม               575          ห้อง

                                                 -  ธนาคาร     13        แห่ง

                                                 -  โรงภาพยนตร์        1           แห่ง

                                                 -  สถานที่จำหน่ายอาหาร  ตาม  พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน                  55         แห่ง

                                              ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข                    จำนวน      15      แห่ง

  การอุตสาหกรรม 

                              -  โรงงาน  J.S FLOWER                                         -  หจก.บูรพาสระแก้วมอเตอร์                                        

                              -  โรงงาน Y.K น้ำแข็งหลอด                                    -  โรงงานน้ำดื่มตราเพ็ชร  

                              -  โรงสีข้าวเม่งฮวด                                                   -  หจก.วารีเทพ  

                              -  หจก.พลอยใส                                                       -  โรงงาน บรรจุแก๊ส หจก.แสงตะเคียน  

                              -  บริษัทโตโยต้าสระแก้ว                                         -  บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาสระแก้ว  

                              -  บริษัทเสริมสุข จำกัด สาขาสระแก้ว                     -  สระแก้วฮอนด้าคาร์  

                              -  บริษัทอีซูซุสระแก้ว                                              -  หจก.บี เค เม็ททอล ชีท (สระแก้ว)  

                              -  สยามการยาง                                                         -  เอ.ที.เอ็น.กลการสระแก้ว  

                              -  บริษัท วี.เจ.แอล คอนสตรัคชั่น จำกัด                   -  สระแก้วคอนกรีต โปรดักส์ จำกัด