เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/เกษตรกรรม รับจ้าง รายได้เฉลี่ยของประชากร 36,000 บาท/คน/ปี

                             กลุ่มอาชีพ

                             1. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 ( ทำขนมอบ) จำนวนสมาชิก 20 คน

                             2. กลุ่มสตรีเครื่องหอมเมืองสระแก้ว  จำนวนสมาชิก  30  คน

 การเกษตรกรรม

    ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรม   ทำนา  ทำไร่ ปลูกพืชล้มลุก

 การพาณิชยกรรมและบริการ

                                 1)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

                                                -  สถานีบริการน้ำมัน            4              แห่ง

                                                -  มินิมาร์ท                             4              แห่ง

                                                -  ตลาดสด                              1              แห่ง

                                 2)  สถานประกอบการเทศพาณิชย์

                                                -  โรงฆ่าสัตว์                          1              แห่ง

                                 3)  สถานประกอบการด้านบริการ

                                                -  โรงแรม    16       แห่ง         จำนวนห้องพักรวม               750          ห้อง

                                                -  ธนาคาร     7        แห่ง

                                                -  โรงภาพยนตร์        -           แห่ง

                                                -  สถานที่จำหน่ายอาหาร  ตาม  ...สาธารณสุข จำนวน                  32         แห่ง

                                             ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข                    จำนวน      24      แห่ง

 การอุตสาหกรรม 

                                         -  โรงงาน  J.S FLOWER

                                         -  โรงงานอีสบอร์ด

                                         -  โรงงาน Y.K น้ำแข็งหลอด

                                         -  โรงงานน้ำดื่มตราเพ็ชร

                                         -  โรงงาน โรงสีข้าวเม่งฮวด