เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

สภาพทางสังคม
 

 

        ชุมชน จำนวน 20 ชุมชน จำนวนครัวเรือน 11,000 หลังคาเรือน  จำนวนประชากร 18,189 คน  แยกเป็นชาย 8,813 คน หญิง 9,376 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ที่มา : งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัด เทศบาลเมืองสระแก้ว

              ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองสระแก้ว

                  จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพทั้งหมด                               จำนวน 336 คน

                  จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ        จำนวน 336 คน

                  จำนวนผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือ                                               จำนวน 1,976 คน

                  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ                                               จำนวน 1,976 คน

                  จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับความช่วยเหลือ                จำนวน 20 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ที่มา : กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว

เขตการปกครองเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้แบ่งออกเป็น  20  ชุมชนย่อย  ดังนี้

                         ชุมชนย่อยที่  1                          บ้านคำเจริญ                                        

                         ชุมชนย่อยที่  2                          บ้านหนองนกเขา - พี.ที.ที.

                         ชุมชนย่อยที่  3                          บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย

                         ชุมชนย่อยที่  4                          บ้านใหม่คลองปูน

                         ชุมชนย่อยที่  5                          บ้านเนินสมบูรณ์

                         ชุมชนย่อยที่  6                          บ้านชาติเจริญ

                         ชุมชนย่อยที่  7                          ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง

                         ชุมชนย่อยที่  8                          บ้านเนินรัตนะ 1  เนินกลอย

                         ชุมชนย่อยที่  9                          บ้านหลังสุขศาลา

                         ชุมชนย่อยที่  10                        บ้านเนินรัตนะ  2  หลังวัด

                         ชุมชนย่อยที่  11                        สระแก้ว - สระขวัญ

                         ชุมชนย่อยที่  12                        บ้านคลองจาน

                         ชุมชนย่อยที่  13                        บ้านโคกกำนัน

                         ชุมชนย่อยที่  14                        บ้านลัดกระสัง

                         ชุมชนย่อยที่  15                        บ้านหนองเสม็ดเหนือ

                         ชุมชนย่อยที่  16                        ตลาดสระแก้ว

                         ชุมชนย่อยที่  17                        บ้านคลองนางชิง

                         ชุมชนย่อยที่  18                        เฉลิมพระเกียรติ ร.9

                         ชุมชนย่อยที่  19                        บ้านเอื้ออาทร

                         ชุมชนย่อยที่  20                        สระแก้ว - สระขวัญ 2