เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

ด้านสาธารณสุข

 1)  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่    สังกัด  กระทรวงสาธารณสุข

          ท้องถิ่น    จำนวน                    -         แห่ง  เตียงคนไข้  จำนวน     -         เตียง

          เอกชน     จำนวน                    -         แห่ง  เตียงคนไข้  จำนวน     -         เตียง

          รัฐบาล     จำนวน                    1        แห่ง  เตียงคนไข้  จำนวน   265      เตียง

2)  ศูนย์บริการสาธารณสุข               จำนวน         1      แห่ง

3)  คลีนิคเอกชน                 จำนวน       16     แห่ง

4)  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัด  ในเขตพื้นที่

                                    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

          -  แพทย์                                                             จำนวน      31   คน ( แพทย์ใช้ทุน จำนวน 0 คน )

          -  พยาบาล                                                         จำนวน    215   คน

          -  ทันตแพทย์                                                    จำนวน        5    คน            

          -  เภสัชกร                                                         จำนวน      14    คน

          -  พนักงานอนามัย                                            จำนวน          คน            

          -  เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข                   จำนวน        0    คน

          -  นักวิชาการสุขาภิบาล                                   จำนวน        3    คน

          -  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                     จำนวน        2    คน

          -  อสม.                                                             จำนวน    143    คน

          -  นักวิชาการควบคุมโรค                                จำนวน        0    คน

 

                                บุคลากรด้านการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสระแก้ว

          -  พยาบาลวิชาชีพ                                       จำนวน        1  คน

          -  นักวิชาการสุขาภิบาล                              จำนวน        1  คน

          -  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล                             จำนวน       1  คน

          -  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                จำนวน        1  คน   

5)  ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด    (จำนวนต่อปี)

         รัฐบาล  249,751 คน  ผู้ป่วยใน  20,717 คน ผู้ป่วยนอก  249,751 คน

          ศูนย์บริการสาธารณสุข   292  คน  ( เทศบาล )

6) สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

          อุบัติเหตุ  8,126  ราย/ปี  คิดเป็น  3.25  ของจำนวนผู้ป่วยนอก

          สาเหตุอื่น   -   ของจำนวนผู้ป่วยนอก                                   

7) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง  5  อันดับแรก

          ( โรงพยาบาล )

           1.  โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน

          2.  โรคความดันโลหิต

          3.  โรคของช่องปากและขากรรไกร

          4.  โรคเบาหวาน

          5.  โรคของหลอดอาหารและดูโอดินั่ม

          (  ศูนย์บริการสาธารณสุข  )

          1.             โรคระบบทางเดินหายใจ

          2.             โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง

          3.             โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก

          4.             อาการผิดปกติที่ไม่สามารถจำแนกโรคได้

          5.             โรคหูและปุ่มกกหู

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1)  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  จำนวน.......... - ..............ครั้ง

 2)  ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา

               คิดเป็นผู้เสียชีวิต....... - ........คน  บาดเจ็บ........ -  ...........คน  ทรัพย์สินมูลค่า...... - ......บาท

 3)  รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน .... 2 .....คัน  แยกเป็น  (แยกตามขนาดจุน้ำ)                        

                .  คันที่  1  จุน้ำได้... 2 ..ลบ..  ซื้อเมื่อพ..2537  ราคา 1 ล้านบาท  (โอนจากสุขาภิบาลสระแก้ว)

                .  คันที่  2  จุน้ำได้.. 4 ..ลบ..  ซื้อเมื่อ พ..2541   ราคา  2 ล้านบาท (งบประมาณเทศบาลฯ)

4)   รถบรรทุกน้ำ  จำนวน    3    คัน

             1.จุน้ำได้..... 5 .....ลบ..  ซื้อเมื่อ พ .ศ.2537  ราคา  1  ล้านบาท(รับมอบโอนจากกรมตำรวจ)

             2.จุน้ำได้..... 5  ....ลบ.ม.  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2537   ราคา  1  ล้านบาท(โอนจากสุขาภิบาลสระแก้ว)

             3.จุน้ำได้.....10 ....ลบ.ม.  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2548   ราคา  3  ล้านบาท(งบประมาณเทศบาลฯ)

5) เรือท้องแบน  จำนวน 2 ลำ (รับมอบจากสำนักงานป้องกันฯจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2547 )

6)  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน.......  4 ........เครื่อง

                1.ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2537  ราคา  0.3  ล้านบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแก้ว)

                2.ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2537  ราคา  0.3  ล้านบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแก้ว)

                3.ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2537  ราคา  0.3  ล้านบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแก้ว)

               4.ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2537  ราคา 0.3 ล้านบาท (รับมอบจากสำนักงานป้องกันฯจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2547 )

7)จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)

                    ข้าราชการ / พนักงาน                                           จำนวน……… 2 …………คน       

                    ลูกจ้างประจำ                                                       จำนวน……… 3 …………คน          

                    ลูกจ้างชั่วคราว                                                     จำนวน……… 11   ………คน          

                    อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จำนวน……… 326 ………คน

8)การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ปีที่ผ่านมา        จำนวน ........ 1 ........ ครั้ง

9)สถิติการเกิดเพลิงไหม้
                                  -จำนวนการเกิดเพลิงไหม้                                 จำนวน……… - ………ครั้ง

                      -ผู้เสียชีวิต                                                             จำนวน…….... - ………คน

                      -ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย                       จำนวน……… - ………บาท

                      -การให้ความช่วยเหลือ                                      จำนวน……… - ………บาท

                                  -จำนวนผู้เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากรถยนต์   จำนวน ........... - .............คน

                                 -จำนวนอุบัติเหตุจากรถยนต์                         จำนวน............ - .............. ครั้ง

                                -ความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ทำและจากภัยธรรมชาติจำนวน - ...บาท

                                -จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และประชาชน  จำนวน....... - ..........คดี