เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน

สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายสมาน  นึกถึง
ประธานสภา
นายบรรเจิด  สุรินทร์ศักดิ์
รองประธานสภาเทศบาล
นางรัตนาพร  นุชยงค์
นายชูชีพ  แก้วสุนทร
น.ส.ชนิตา  ฉัตรรุ่งรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสงวน  ภู่ผ่าน
น.ส.พิมพ์กมน  กงแก้ว
นายสมชาย  แม่นปืน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประดิษฐชัย  ทูคำมี
นายสรายุทธ  บุญปลูก 
นายนพดล  จัดพล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสงัด  อาจต้น
นายกอบชัย  เคลือบคลาย
นายสถาพร  ศรีเพียวไทย
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิเชียร  ก้องกังวาลย์
นายสมศักดิ์  คงพิกุล
น.ส.พรรณวิภา  โสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายสายยันต์  ขำสุขเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล