เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน

สถิติการให้บริการ
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน่วยงาน (กอง)

จำนวน(คน)

หมายเหตุ

1. สำนักปลัด

  - งานทะเบียนและบัตรฯ

  - งานป้องกันฯ

 

9,276

75

 

2. กองคลัง

-  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-  ภาษีป้าย

-  ภาษีบำรุงท้องที่

-  ทะเบียนพาณิชย์

-  ขออนุญาตใช้เสียง

 

794

707

1,842

123

93

 

3. กองช่าง

527

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

48,202

 

5. กองการศึกษา

5,030

 

6. กองวิชาการและแผนงาน

59

 

7. กองสวัสดิการสังคม

1,247

 

รวม

67,975

 


ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561  ที่มา : เทศบาลเมืองสระแก้ว